fbpx
Přeskočit na obsah

Podmínky festivalu

Pojmy

Autor – Autorem díla se rozumí režisér nebo producent. Pouze autor díla (režisér / producent) může pod svým jménem registrovat film do soutěže.

Povinnosti autorů a požadavky na filmy

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 3 filmy.

Téma filmů není nijak omezeno.

Na festivalu nebude promítán film obsahující přílišné vulgární, nemravné a pohoršující záběry, které by zásadně omezovaly přístupnost na promítací pásma.

Organizátoři nezodpovídají za porušení autorských práv v případě přihlášení díla autory, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto dílo přihlásit, natočit nebo veřejně šířit včetně autorského práva na hudbu.

Realizační tým festivalu si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který na základě posouzení neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

Práva a povinnosti FOFRu

Autoři díla poskytují pořadatelům festivalu FOFR právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla a to za účelem propagace festivalu (video upoutávka a sestřih nominovaných filmů). Organizátoři mají právo používat fotografie, plakáty, screenshoty a jiné materiály zaslané k přihlášce v rámci propagace festivalu na všech online i tištěných materiálech.

Přihlášením filmu na festival FOFR souhlasí autor s festivalovými podmínkami.

Organizátoři se zavazují nevyužít žádné z přihlášených děl ke komerčním účelům – např. k prodeji díla, pokud se organizátoři písemně nedohodnou jinak s autorem filmu. Tato povinnost se nevztahuje na veřejnou projekci v rámci festivalu a případných ozvěn festivalu.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Registrované osoby souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány a to e-mailem na [email protected].

Concepts

Author – The author of a work means the director or producer. Only the author of the work (director/producer) may register a film under his/her name for the Competition.

Obligations of authors and requirements for films

One author may enter a maximum of 3 films in his/her name in one year.

The topic of the films is not limited in any way.

No film containing excessive vulgar, indecent or derogatory footage that would substantially restrict access to the screening areas will be screened at the Festival.

The organisers are not liable for copyright infringement in the case of submissions by authors who, for whatever reason, did not have the right to submit, film or publicly distribute the work, including copyright in the music.

The festival’s production team reserves the right not to accept a film into the competition that does not comply with the established conditions based on the assessment, or, on the contrary, to grant an exception and accept the film.

Rights and obligations of FOFR

The authors of the work grant the FOFR organisers the right to publicly produce the submitted work within the festival. They also grant the right to use parts of the work (video and audio track) to create and publicly screen the audiovisual work for the purpose of promoting the festival (video trailer and cut of the nominated films). The organisers have the right to use the photographs, posters, screenshots and other materials submitted with the application to promote the festival on all online and printed materials.

By submitting a film to FOFR, the filmmaker agrees to the festival terms and conditions.

The organisers undertake not to use any of the entries for commercial purposes – e.g. to sell the work, unless the organisers agree otherwise in written form with the filmmaker. This obligation does not apply to the public screening within the festival and any echoes of the festival.

All personal data provided during the registration of the author is considered strictly confidential and is treated in accordance with Act No. 101/2000 Coll. We do not provide this data to third parties in any case. The registered persons consent to the collection, storage and processing of the personal data contained in the registration form for the purpose of sending commercial communications by electronic means pursuant to Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services, until the data subject directly and effectively informs the controller that he or she no longer wishes to receive commercial information from the controller by e-mail to [email protected].

A JE TO ZA NÁMI! FOFR festival 2024 je již u konce! Děkujeme!

X